– Standardy usług Domu Pomocy Społecznej

Standardy usług Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec”,
zgodne z Art. 55. Dz.U.2020.1876 t.j.

Akt obowiązujący od 30.10.2021 do 31.12.2021

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” oferuje usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, zgodne z obowiązującymi standardami oraz dostosowane swoim zakresem i formą do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „Mieszkankami” lub „Podopiecznymi”.
Organizacja świadczenia usług w „Wędrowcu” oparta jest na poszanowaniu wolności, intymności i godności Mieszkanek, aby zapewnić Im bezpieczeństwo niezależnie od stopnia Ich sprawności fizycznej i psychicznej. 

  • 2a.  „Wędrowiec” uwzględnia możliwość wyjść Mieszkanek poza teren domu po ówczesnym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania personelowi Domu i ustaleniu zasad.
  • 2b. Jeśli stan psychofizyczny Mieszkanki nie pozwala na pozostawienie jej bez opieki, co stanowiłoby zagrożenie dla Jej życia lub zdrowia, dyrektor lub kierownik Domu ma prawo ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez Nią Domu na podstawie wydanego przez lekarza zaświadczenia, zawierającego uzasadnienie ograniczenia samodzielnych wyjść.

  • 2c. Lekarz wydaje zaświadczenie z uzasadnieniem ograniczenia na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

  • 2d. Lekarz wydaje zaświadczenie o ograniczeniu w formie pisemnej. Muszą się w nim znaleźć dane Mieszkanki, której dotyczy, okresu, na jaki zostało wydane, uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o możliwości złożenia odwołania od decyzji do sądu opiekuńczego, w okręgu którego znajduje się Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”.

  • 2e. Zaświadczenie o ograniczeniu doręcza się Mieszkance. Jeśli jest Ona osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, jest ono również doręczane jej przedstawicielowi ustawowemu. W chwili doręczenia, dyrektor lub kierownik „Wędrowca” ma obowiązek pouczenia Mieszkanki o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia. 

  • 2f. Dyrektor lub kierownik Domu Pomocy Społecznej przesyła wydaną przez lekarza informację o ograniczeniu samodzielności Mieszkanki do sądu opiekuńczego, w okręgu którego się znajduje, w terminie 3 dni od dnia doręczenia wniosku Mieszance Domu.

  • 2g. Wniosek o uchylenie ograniczenia w sądzie opiekuńczym, w okręgu którego znajduje się „Wędrowiec”, mogą złożyć Mieszkanka Domu (także ubezwłasnowolniona), Jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad Nią faktyczną opiekę.

  • 2h. Rozparawa dotycząca uchylenia ograniczenia odbywa się w terminie nie późniejszych niż 14 dni od wpływu odwołania. Sąd opiekuńczy wydaje decyzję niezwłocznie po przeprowadzeniu rozprawy.

  • 2i. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Mieszkankę oraz za działanie niezgodne z prawem w zakresie ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania „Wędrowca” ponosi podmiot prowadzący Dom Opieki Społecznej. W przypadku, kiedy DPS prowadzony jest na zlecenie, odpowiedzialność solidarną ponoszą jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej na jej zlecenie.

Dom Pomocy Społecznej może również oferować usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim zamieszkujących. 

Back to top